Към покупка на дребно

Политика за лични данни

Информация за администратора на лични данни:

"4 АГРА" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202591205 адрес гр. Пловдив, ул. ул. Д-р Добрев № 4, ет. 6, имейл адрес [email protected] , телефон 088 967 8333
 

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

4 АГРА Обработва Вашите лични данни на следните основания:
 1. За нуждите на предоставяне на достъп до функционалностите на AGRA;
 2. С изрично съгласие на потребителите, в случаите, в които това е приложимо във връзка с управлението на AGRA;
 3. При предвидено задължение по закон.
В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

 

Обработване на лични данни за предоставяне на достъп до AGRA

Цели на обработката:
 1. установяване на самоличността Ви;
 2. процедура по регистрация и достъп до потребителски профил за регистрирани потребители в AGRA;
 3. запазване на кореспонденция във връзка с използването на AGRA.
Данни, които обработваме на това основание, са:
 1. лични данни за контакт - адрес (за бизнес потребители или при нужда от издаване на първични и производни счетоводни документи), имейл, телефонен номер;
 2. данни за идентификация - две имена;
 3. кореспонденция във връзка с цялостното обслужване - електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;
 4. IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да предоставим достъп до AGRA съобразно общите условия за ползване на платформата. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.
Данните, обработвани на това основание, не се предоставят на трети лица. Съхраняват се за периода на поддържане на потребителски профил от Ваша страна и за период от 2 години след прекратяване на същия.

 

Обработване на лични данни в изпълнение на нормативно изисквания

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
 1. Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 2. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 3. Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 4. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 5. Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 6. Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове
Тези данни се събират единствено доколкото е необходимо за спазване на нормативно установените правила и се заличават когато нуждата от съхранението им отпадне.

 

Обработване на данни с изрично съгласие

Данни, които обработваме само с изричното Ви съгласие, са такива, за които това обстоятелство е посочено на AGRA. Съгласието Ви се предоставя винаги с изрично действие и може да бъде оттеглено по всяко време.
Данни, които обработваме с изрично Ваше съгласие, са данни за нуждите на директен маркетинг, ако такъв бъде приложен при използване на AGRA.
Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12  месеца след първоначалното им събиране.

 

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най- добрия възможен начин. Този процес се нарича профилиране.

 

Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите потребители, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Права на Потребителите

Всеки Потребител на AGRA се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.
Всеки Потребител има право на:
 1. Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 2. Достъп до собствените си лични данни;
 3. Коригиране (ако данните са неточни);
 4. Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 5. Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 6. Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 7. Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 8. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 9. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.