Към покупка на дребно

Условия

Общи условия за използване на AGRA

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "4 АГРА" ЕООД, от една страна, и потребителите на интернет страници и услуги, изградени и функциониращи на уебсайт с домейн адрес http://www.agra.global
"4 АГРА" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202591205 адрес гр. Пловдив, ул. ул. Д-р Добрев № 4, ет. 6, имейл адрес [email protected] , телефон 088 967 8333
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Настоящият документ съдържа информация за дейността на платформата AGRA и общите условия за ползване на услугите, предоставяни посредством същата от "4 АГРА" ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за използване на функционалностите на AGRA.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и дружеството договор.
 

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

AGRA - AGRA е дигитална платформа, изградена на на уебсайт с домейн адрес http://www.agra.global, предназначена за потребители, които желаят да продават и купуват собствена или чужда селскостопанска и друга продукция. Настоящите общи условия уреждат реда за използване на AGRA от потребители.

4 АГРА - "4 АГРА" ЕООД е дружеството, управляващo AGRA, което е търговец - страна по настоящите общи условия.

Потребител - всяко физическо лице, което използва която и да е от функционалностите на AGRA. Потребители на AGRA са единствено физически лица, които използват платформата в лично качество, или единствено в посочените в настоящите общи условия хипотези, в качеството си на законно представители на юридически лица.

Общи условия - настоящите общи условия за използване на AGRA, които включват условия за ползване, правила за регистрация, защита на личните данни и правата на потребителите както и други условия, включени в документа.
Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
 

Регистрация и идентификация на потребители

1.1.       Функционалностите на AGRA могат да бъдат достъпвани единствено от регистрирани потребители на AGRA. Регистрирани са потребителите, които са създали свой потребителски профил и използват същия посредсвом имплементираната за целта процедура по многократна идентификация на потребители.

1.2.    4 АГРА може да идентифицира потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта. Условията за обработване на лични данни на потребителите са достъпни на секцията за Политика за защита на личните данни.

1.3.    В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, 4 АГРА обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

1.4.    Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в AGRA, което действие следва да бъде съпроводено с изричното приемане на настоящите общи условия.

1.5.    Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "регистрация" или друг аналогичен текст или алтернативно чрез поставянето на отметка за изрично приемане, имащо силата на писмено потвърждение на общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 4 АГРА може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на общите условия е достъпен на AGRA по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

1.6.    При попълване на заявлението за регистрация потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на AGRA данни, както и да актуализира същите в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни 4 АГРА има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите за регистрирани потребители.

1.7.      Част от съдържанието на AGRA е достъпно и за нерегистрирани потребители, по отношение на които се прилагат настоящите общи условия, в частта, която не се отнася единствено до регистрирани потребители.

1.8.      4 АГРА имплементира на AGRA процедура, достъпна за регистрирани потребители, за сигнализиране относно съществуването на потребителски профили с недействителни или неверни данни. При получен сигнал за недействителни или неверни данни, 4 АГРА има право да изисква от потребителя удостоверяване на самоличността на същия посредством предоставяне на електронно копие от документ за самоличност. При непредставяне на съответния документ от страна на потребителя, 4 АГРА има право да заличи потребителския профил и да преустанови достъпа на съответния потребител до функционалностите на AGRA за регистрирани потребители.

1.9.      През време на действие на посочената в предходната точка процедура 4 АГРА има право да преустанови временно достъпа на потребителя регистрирал потребителския профил до същия както и да ограничи видимостта на същия в AGRA, който е предмет на сигнал за неверни данни, до окончателното установяване на достоверността на данните.

1.10. С регистрацията си в AGRA всеки потребител се съгласява, че ще получава известия, включително търговски съобщения от 4 АГРА или други потребители на AGRA. Потребителят се съгласява, че предоставеният при регистрацията имейл е предназначен за търговска корепоснденция и не следва да бъде считам за лични данни по смисъла на ЗЗЛД. Всеки потребител може да управлява известията, които получава, включително да се откаже напълно от същите посредством потребителския си профил.

1.11. С регистрацията си в AGRA всеки потребител се съгласява, че 4 АГРА може да обявява където сметне за добре името на марката под която оперира, бизнес името на страницата му и уеб адресът за нея, което име и уеб адрес са и публично достояние. Потребителят се съгласява, че марката под, която оперира, името на бизнес страницата му, както и линкът към нея могат да бъдат използвани за маркетингови цели.

Процедура по преминаване към бизнес план

2.1.      Регистрираните на AGRA потребители получават достъп до функционалностите на AGRA, достъпни за потребители с безплатен план за ползване. Пълният достъп до функционалностите на AGRA за физически лица се представя на потребителите, които завършат имплементираната от 4 АГРА процедура по преминаване към бизнес план, която е предмет на настоящата секция на общите условия.

2.2.      Процедурата по преминаване към бизнес план в AGRA има за цел проверка на сериозноста на съответния потребител и сключване на абонаментен договор за достъп до функционалностите на AGRA за потребители на бизнес план.

2.3.      Процедурата по преминаване към бизнес план може да бъде инициирана от регистриран потребител посредством управление на потребителски профил от интерфейса на AGRA. С иницииране на процедурата по преминаване към бизнес план потребителят се съгласява с клаузите на общите условия, уреждащи предоставянето на достъп до функционалностите на AGRA за потребители с бизнес план.

2.4.      С инициирането на процедурата по преминаване към бизнес план, потребителят прави изявление относно сключването на договор за предоставяне на достъп до услугите за потребители с бизнес план съгласно общите условия. За завършване на процедурата по преминаване към бизнес план, потребителят трябва да заплати посочената на AGRA годишна такса за достъп до услугите за потребители с бизнес план по банков път. Цената на абонаментната такса за бизнес план е посочена на AGRA с включен ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

2.5.      Банковият превод следва да бъде нареден от името на потребителя в качеството му на физическо лице. Данните от превода (платежното нареждане) следва да бъдат годни за установяване на самоличността на потребителя, а именно да съдържат неговите три имена, по отношение на които следва да бъде налице пълно съответствие с посочените такива от потребителя при извършване на процедурата по регистрация в AGRA.

2.6.      При заверка на банковата сметка на 4 АГРА с извършения от потребителя в рамките на процедурата по преминаване към бизнес план превод, 4 АГРА проверява данните от превода и, при наличие на съответствие между същите и записаните в потребителския профил, дава достъп на потребителя до функционалностите за потребители с бизнес план за срок от 1 година.

2.7.      При изтичане на посочения в предходната точка срок, ако потребителят желае да продължи да ползва достъп до функционалностите за потребители с бизнес план, същият следва да извърши повторно процедурата по преминаване към бизнес план. Правилото на настоящата клауза се прилага многократно и без ограничение във времето като абонаментната такса за потребители на бизнес план може да бъде обект на изменение от страна на 4 АГРА. Актуалната стойност на същата ще бъде достъпна винаги на AGRA.
 

Функционалности на AGRA

3.1.      Функционалностите на AGRA се разделят на такива за нерегистрирани потребители, за регистрирани потребители и за регистрирани потребители с бизнес план.

3.2.      Нерегистрирани потребители са потребителите, които не са извършили процедурата по регистрация съгласно т.1.1 и следващите от настоящите общи условия. Нерегистрирани потребители могат да използват следните функционалности на AGRA:

 1. Достъп до уеб страниците на AGRA със свободен достъп;
 2. Регистрация за придобиване на статус на регистриран потребител.

 

3.3.      Регистрираните потребители с безплан план за ползване имат право на достъп до следните функционалности на AGRA:

 1. Създаване и поддържане на потребителски профил;
 2. Представяне на публичен профил в AGRA, достъпен за други регистрирани потребители;
 3. Възможност за създаване на бизнес профил съобразно общите условия за бизнес профили;
 4. Възможност за преглед до публични профили на регистрирани потребители и бизнес профили в AGRA без достъп до данните за контакт от съответните профили и бизнес профили;
 5. Възможност за управляване на автоматични системни известия (нотификации) за избрани от потребителя събитя в AGRA.
 6. Могат да използват интерфейса на AGRA за изпращане на съобщения на бизнес потребители като при изпозлване на съответната функционалност адресата на съобщението ще бъде известяван, че комуникира с потребител с безплатен план на ползване;
 7. Други функционалности, които по дискреция на 4 АГРА могат да бъдат предоставени за постоянно или временно ползване от потребители с безплатен план на ползване. 

 

3.4.      Потребителите с бизнес план има право на достъп до следните функционалности на AGRA:

 1. Всички функционалности, до които имат достъп потребителите по предходната точка;
 2. Автоматично отбелязване в собствения потребителски профил, удостоверяващо бизнес статус на потребителя;
 3. Възможност за преглеждане на данните за контакт на всички регистрирани потребители и бизнес профили в AGRA;
 4. Възможност за оставяне на публични ревюта за други потребители в AGRA.
 5. Разширени функционалности за търсене и филтриране на потребители и бизнес потребители в AGRA;
 6. Други функционалности, които по дискреция на 4 АГРА могат да бъдат предоставени за постоянно или временно ползване от потребители с бизнес план. 

 

3.5.      Регистрираните потребители в AGRA са дължни, посредством интерфейса на AGRA да създадат свой бизнес профили. Бизнес профилите са профили на юридическо лица или земеделски производители, създаването на които следва да се извършва в съответствие с общите условия за създаване и управление на бизнес профили на AGRA. Потребителят се задължава да предостави актуална информация в своя бизнес профил и да актуализира същата своевременно при промяна.

3.6.      Бизнес профили могат да създават и търговски дружества, организации и лица, упражняващи свободни професии, развиващи дейност в сектори, свързани със селското стопанство, земеделието и животновъдството. При липса на изрични критерии, описани на AGRA за допустимост на регистрирани потребители по отношение на дейността, която същите развиват, 4 АГРА има право да разреши или ограничи по своя преценка достъпа до AGRA на потребители, чиято дейност не е тясно свързана с предназначението на платформата.
 

Актуализация на функционалностите на AGRA

4.1.      С приемането на настоящите общи условия потребителят се съгласява, че AGRA е платформа, която е в процес на развитие. 4 АГРА предоставя достъп единствено до посочените в настоящите общи условия условия функционалности като запазва правото си да променя начин на функциониране на същите, както и да добавя нови функционалности за регистрирани потребители.

4.2.      Доколкото в маркетингови и други публични материали материали, представящи действието на AGRA, са заложени функционалности, които не са налични в AGRA към момента на приемане на настоящите общи условия от потребител, потребителят приема, че същите са в процес на внедряване в AGRA от страна на 4 АГРА и имплементацията им следва да се случи в бъдещ момент съобразно дискрецията на 4 АГРА.

4.3.      4 АГРА запазва правото си да реши дали нови функционалности на AGRA да бъдат имплементирани с право на достъп от страна на регистрирани потребители, или да бъдат единствено достъпни до такива с бизнес план. 

Право на отказ от абонамент за потребители на бизнес план

5.1.      Потребител, който е заявил чрез интерфейсна на AGRA начало на процедура по преминаване към бизнес план, може да се откаже от договора за абонаментната услуга с изпращане на писмено уведомление до Agra 4 на посочените в настоящите общи условия контакти. Отказът от договора може да бъде направен не по-късно от момента, в който потребителят получи достъп до функционалностите за потребители с бизнес план. От този момент странтие считат, че услугата, предмет на абонаментния договор, вече е започнала да се изпълнява и правото на потребителя да се откаже от договор се погасява.

5.2.      При законосъобразно упражняване на правото на отказ от договора, в съответствие с разпоредбите на предходната точка, 4 АГРА следва да върне заплатената от потребителя такса като разноските във връзка с получаването на превода и обратното му нареждане към потребителя следва да бъдат за сметка на потребителя и следва да бъдат прихванати от подлежащата на връщане такса.
 

Отговорност на 4 АГРА и потребителите на AGRA

6.1.      4 АГРА не дава никакви изявления или гаранции относно състоянието или функционалността на AGRA, както и функционалностите на платформата, включително и по отношение на достъпа до същата. При използване на AGRA потребителите са запознати, че платформата е в етап на развитие, който предполага съществуването на грешки и проблеми с достъпността на всички функционалности. 4 АГРА не дава каквито и да е гаранции и не носи отговорност за съществуването на грешки във функционалностите или проблеми с достъпа, които не се дължат на виновното действие или бездействие на 4 АГРА.

6.2.      Използвайки AGRA, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите. 4 АГРА не носи отговорност за каквито и да е вреди, включително директни такива и пропуснати ползи в следствие на използване на AGRA.

6.3.      4 АГРА си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. При упражняване на това право 4 АГРА следва да върне на потребителите с бизнес план тази част от заплатената от същите абонаментна такса, която съответства пропорционално на оставащия период от заплатения от съответния потребител абонамент. 4 АГРА има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

6.4.     Всеки потребител се задължава да използва AGRA добросъвестно и съобразно предназначението на платформата, описано на същата, както и в рамките на настоящите общи условия.

6.5.      Потребителите на AGRA отговарят пред 4 АГРА и останалите потребители на AGRA за всички вреди, преки или косвени, които същите претърпят от виновните действия на потребител в AGRA.

6.6.     При използване на AGRA всеки потребител се задължава да спазва разпоредбите на българското законодателство.

6.7.      За потребителите на AGRA e забранено да използват функционалностите на платформата за директен маркетинг и реклама, извън допустимите от интерфейса на AGRA, а именно използване на собствено търговско наименование и марка, публикуване на оферти за покупко-продажба на суровини, стоки, материали и услуги съобразно предвиденото в интерфейса на AGRA. Не се допуска водене на комуникация посредством комуникационния модул на AGRA с други потребители, която преминава нормално възприетите в практиката граници на търговски отношение. Изрично се забранява изпозлването на обиди, клевети, неистински твърдения и spam.

6.8.     Всеки потребител, който счита, че друг потребител не спазва правилата за използване на AGRA, както и разпоредбите на българското законодателство може да изпрати сигнал до 4 АГРА за действията на друг потребител в платформата. 4 АГРА има правото, в случай на сигнал от потребител в контекста на настоящата точка, да преглежда комуникацията между потребители и по свое решение да спре временно или преустанови напълно достъпа на потребител до определени функционалности или изобщо до профила му в AGRA поради неспазване на настоящите общи условия.
 

Интелектуална собственост

7.1.      Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на AGRA (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на 4 АГРА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на 4 АГРА, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

7.2.      При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на AGRA, 4 АГРА има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

7.3.      Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на AGRA.
 

Прекратяване и изменение

8.1.      4 АГРА има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно достъпа на потребител до AGRA, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

8.2.      Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на 4 АГРА или прекратяване поддържането на уебсайта му.

8.3       Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8.4.     4 АГРА се задължава да уведоми потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от потребителя имейл адрес.

8.5.      Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, потребителят следва да уведоми 4 АГРА в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната точка.

8.6.     В случай че потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от потребителя без възражения
 

Приложимо право

9.         По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 

Информация за органи, контролиращи дейността

10.       Органите, регулиращи AGRA са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

10.1.     За КЗП:
•    Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
•    тел: 0700 111 22
•    email: [email protected]
•    адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

10.2.    За КЗЛД:
•    Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
•    тел: 02/91-53-518
•    email: [email protected]
•    адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

10.3.    Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
10.4.    Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

10.5.    Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове при използване на AGRA е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив.

 

Политика за защита на личните данни

Информация за администратора на лични данни:

"4 АГРА" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202591205 адрес гр. Пловдив, ул. ул. Д-р Добрев № 4, ет. 6, имейл адрес [email protected] , телефон 088 967 8333

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

4 АГРА Обработва Вашите лични данни на следните основания:

 1. За нуждите на предоставяне на достъп до функционалностите на AGRA;
 2. С изрично съгласие на потребителите, в случаите, в които това е приложимо във връзка с управлението на AGRA;
 3. При предвидено задължение по закон.

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.
 

Обработване на лични данни за предоставяне на достъп до AGRA

Цели на обработката:

 1. установяване на самоличността Ви;
 2. процедура по регистрация и достъп до потребителски профил за регистрирани потребители в AGRA;
 3. запазване на кореспонденция във връзка с използването на AGRA.

Данни, които обработваме на това основание, са:

 1. лични данни за контакт - адрес (за бизнес потребители или при нужда от издаване на първични и производни счетоводни документи), имейл, телефонен номер;
 2. данни за идентификация - две имена;
 3. кореспонденция във връзка с цялостното обслужване - електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;
 4. IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да предоставим достъп до AGRA съобразно общите условия за ползване на платформата. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Данните, обработвани на това основание, не се предоставят на трети лица. Съхраняват се за периода на поддържане на потребителски профил от Ваша страна и за период от 2 години след прекратяване на същия.
 

Обработване на лични данни в изпълнение на нормативно изисквания

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 1. Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 2. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 3. Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 4. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 5. Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 6. Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове

Тези данни се събират единствено доколкото е необходимо за спазване на нормативно установените правила и се заличават когато нуждата от съхранението им отпадне.
 

Обработване на данни с изрично съгласие

Данни, които обработваме само с изричното Ви съгласие, са такива, за които това обстоятелство е посочено на AGRA. Съгласието Ви се предоставя винаги с изрично действие и може да бъде оттеглено по всяко време.

Данни, които обработваме с изрично Ваше съгласие, са данни за нуждите на директен маркетинг, ако такъв бъде приложен при използване на AGRA.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12  месеца след първоначалното им събиране.
 

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най- добрия възможен начин. Този процес се нарича профилиране.
 

Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите потребители, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
 

Права на Потребителите

Всеки Потребител на AGRA се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Всеки Потребител има право на:

 1. Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 2. Достъп до собствените си лични данни;
 3. Коригиране (ако данните са неточни);
 4. Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 5. Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 6. Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 7. Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 8. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 9. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
 

Общи условия за използване на AGRA от бизнес потребители

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "4 АГРА" ЕООД, от една страна, и бизнес потребителите на интернет страници и услуги, посочени в настоящите общи условия, изградени и функциониращи на уебсайт с домейн адрес http://www.agra.global
"4 АГРА" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202591205 адрес гр. Пловдив, ул. ул. Д-р Добрев № 4, ет. 6, имейл адрес [email protected] , телефон 088 967 8333
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Субсидиарно с настоящите общи условия се прилагат и общите условия за използване на AGRA, с които всеки потребител се е съгласил при своята регистрация в платформата. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за използване на функционалностите на AGRA.
Потвърждаването на настоящите общи условия, обвързва съответния потребител в договорни отношения, по отношение на които не намира приложение Закона за защита на потребителите. Потребителите, които регистрират свои бизнес профили, правят това в качеството си на представители на юридически лица или в контекста на своята стопанска дейност като физически такива.
 

Приложение на общите условия на AGRA към общите условия за бизнес потребители

1.1.      Настоящите общи условия се прилагат за потребители на AGRA, които желаят да регистрират свой бизнес профил в платформата.

1.2.      За нуждите на тълкува на настоящите общи условия бизнес потребители са физически и юридически лица, посредством техните законни представители, които желаят да използват функционалностите на AGRA за бизнес потребители съгласно общите условия на AGRA. По-долу в общите условия същите ще бъдат наричани “бизнес потребители”.

1.3.      Доколкото друго не се предвижда в настоящите общи условия, във връзка с отношенията, които се уреждат със същите, намират субсидиарно приложение Общите условия на AGRA. Клаузите на настоящите общи условия за бизнес потребители са с предимство пред клаузите на общите условия на AGRA, които им противоречат.

1.4.      За нуждите на настоящите общи условия, същите ще бъдат наричани по-долу за краткост “Общи условия за бизнес потребители”, а намиращите субсидиарно приложение общи условия за използване на AGRA, посочени в предходните точки, ще бъдат наричани “Общи условия за стандартни потребители”.
 

Регистрация и идентификация на бизнес потребители

2.1.      Функционалностите на AGRA, предвидени за бизнес потребители, могат да бъдат достъпвани единствено от регистрирани бизнес потребители на AGRA. Регистрирани са бизнес потребителите, представители на които са създали потребителски профил на съответната организация и използват същия посредсвом имплементираната за целта процедура по многократна идентификация на потребители.

2.2.      Профили на бизнес потребители могат да се създават единствено от законните представители на съответните юридическо лица или, когато лице действа в лично качество, от самото лице.

2.3.      По отношение на процедурата за регистрация и идентификация на бизнес потребители следва да се прилагат съответните правила, предвидени в общите условия за стандартни потребители на AGRA.

2.4.    Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "регистрация" или друг аналогичен текст или алтернативно чрез поставянето на отметка за изрично приемане, имащо силата на писмено потвърждение на общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 4 АГРА може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на общите условия е достъпен на AGRA по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

2.5.    При попълване на заявлението за регистрация потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно юридическото лице, което представлява, както и относно своята представителна власт, или, в случай че бизнес потребителят е физическо лице, същият следва да представи пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на AGRA данни. Бизнес потребителите следва да актуализират данните в своите профили в 7-дневен срок от тяхната промяна. В случай на предоставяне на неверни данни 4 АГРА има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите за регистрирани потребители.

2.6.      4 АГРА имплементира на AGRA процедура, достъпна за регистрирани потребители съгласно общите условия за стандартни потребители, за сигнализиране относно съществуването на потребителски профили на бизнес потребители с недействителни или неверни данни. При получен сигнал за недействителни или неверни данни, 4 АГРА има право да изисква от потребителя удостоверяване на самоличността или представителната власт на същия посредством предоставяне на електронно копие от документ за самоличност и други необходими документи, с които може достоверно да бъде проверена представителната власт. При непредставяне на съответния документ от страна на бизнес потребителя, 4 АГРА има право да заличи потребителския профил и да преустанови достъпа на съответния потребител до функционалностите на AGRA за регистрирани потребители.

2.7.      През време на действие на посочената в предходната точка процедура 4 АГРА има право да преустанови временно достъпа на бизнес потребителя регистрирал потребителския профил до същия както и да ограничи видимостта на същия в AGRA, който е предмет на сигнал за неверни данни, до окончателното установяване на достоверността на данните.
 

Процедура по преминаване към бизнес план 

3.1.      Регистрираните на AGRA бизнес потребители получават достъп до функционалностите на AGRA, достъпни за потребители с безплатен план на ползване. Пълният достъп до функционалностите на AGRA за физически лица се представя на потребителите, които завършат имплементираната от 4 АГРА процедура по преминаване към бизнес план, която е предмет на настоящата секция на общите условия.

3.2.      По отношение на процедурата по преминаване към бизнес план на бизнес потребители приложение намират съответните клаузи от общите условия за стандартни потребители.
 

Функционалности на AGRA за бизнес потребители

4.1.      Функционалностите на AGRA за бизнес потребители се разделят на такива за потребители с безплатен план и за потребители с бизнес план.

4.2.      Бизнес потребителите с безплатен план имат право на достъп до следните функционалности на AGRA:

 1. Създаване и поддържане на потребителски профил;
 2. Представяне на публичен профил в AGRA, достъпен за други регистрирани потребители;
 3. Възможност за преглед до публични профили на регистрирани потребители и бизнес профили в AGRA без достъп до данните за контакт от съответните профили и бизнес профили;
 4. Възможност за управляване на автоматични системни известия (нотификации) за избрани от потребителя събитя в AGRA.
 5. Могат да използват интерфейса на AGRA за изпращане на съобщения на бизнес потребители като при изпозлване на съответната функционалност адресата на съобщението ще бъде известяван, че комуникира с потребител с безплатен план на ползване;
 6. Възможност за публикуване на информация относно суровини, материали, стоки и услуги, които съответният бизнес потребител търси да закупи или предлага за продажба;
 7. Други функционалности, които по дискреция на 4 АГРА могат да бъдат предоставени за постоянно или временно ползване от потребители с безплатен план.

 

4.3.      Бизнес потребителите с бизнес план имат право на достъп до следните функционалности на AGRA:

 1. Всички функционалности, до които имат достъп потребителите по предходната точка;
 2. Автоматично отбелязване в собствения бизнес потребителски профил, удостоверяващо бизнес статуса на потребителя;
 3. Възможност за преглеждане на данните за контакт на всички регистрирани потребители и бизнес профили в AGRA;
 4. Възможност за оставяне на публични ревюта за други потребители в AGRA.
 5. Разширени функционалности за търсене и филтриране на потребители и бизнес потребители в AGRA;
 6. Други функционалности, които по дискреция на 4 АГРА могат да бъдат предоставени за постоянно или временно ползване от потребители ползващи бизнес план.
 

Актуализация на функционалностите на AGRA

5.1.      С приемането на настоящите общи условия бизнес потребителят се съгласява, че AGRA е платформа, която е в процес на развитие. 4 АГРА предоставя достъп единствено до посочените в настоящите общи условия условия функционалности като запазва правото си да променя начин на функциониране на същите, както и да добавя нови функционалности за регистрирани потребители.

5.2.      Доколкото в маркетингови и други публични материали материали, представящи действието на AGRA, са заложени функционалности, които не са налични в AGRA към момента на приемане на настоящите общи условия от потребител, потребителят приема, че същите са в процес на внедряване в AGRA от страна на 4 АГРА и имплементацията им следва да се случи в бъдещ момент съобразно дискрецията на 4 АГРА.

5.3.      4 АГРА запазва правото си да реши дали нови функционалности на AGRA да бъдат имплементирани с право на достъп от страна на потребители с безплатен план, или да бъдат единствено достъпни до такива с бизнес план. 
 

Право на отказ от абонамент за потребители с бизнес план 

6.1.      Правилата за отказ от договора, предвидени в общите условия за стандартни потребители, не намират приложение по отношение на бизнес потребители. Бизнес потребителите на AGRA нямат правото на отказ от договора, предвидено в Закона за защита на потребителите.
 

Отговорност на 4 АГРА и потребителите на AGRA

7.1.      По отношение на ограничението на отговорността на AGRA се прилагат съответните клаузи от общите условия за стандартни потребители, включително т. 6.1. и следващите от същите.

7.2.      При използване на AGRA всеки бизнес потребител се задължава да спазва разпоредбите на българското законодателство, както и да използва функционалностите на AGRA с грижата на добрия търговец, съобразно възприетите обичайни добри търговски практики при отношенията си, включително преддоговорни и договорни такива, с други потребители на AGRA.

7.3.      За бизнес потребителите на AGRA e забранено да използват функционалностите на платформата за директен маркетинг и реклама, извън допустимите от интерфейса на AGRA, а именно използване на собствено търговско наименование и марка, публикуване на оферти за покупко-продажба на суровини, стоки, материали и услуги съобразно предвиденото в интерфейса на AGRA. Не се допуска водене на комуникация посредством комуникационния модул на AGRA с други потребители, която преминава нормално възприетите в практиката граници на търговски отношение. Изрично се забранява изпозлването на обиди, клевети, неистински твърдения и spam.

7.4.      Всеки потребител, който счита, че друг бизнес потребител не спазва правилата за използване на AGRA, както и разпоредбите на българското законодателство може да изпрати сигнал до 4 АГРА за действията на съответния бизнес потребител в платформата. 4 АГРА има правото, в случай на сигнал от потребител в контекста на настоящата точка, да преглежда комуникацията между потребители и по свое решение да спре временно или преустанови напълно достъпа на съответняи бизнес потребител до определени функционалности или изобщо до профила му в AGRA поради неспазване на настоящите общи условия.
 

Интелектуална собственост

8.1.      При използване на своите потребителски профили бизнес потребителите имат правото да използват свои търговски марки, както и други обекти на интелектуалната собственост единствено доколкото съответният потребител има правото да използва същите в своята стопанска дейност.

8.2.      Бизнес потребителите следва да обезщетят 4 АГРА за всички преки и косвени вреди, които дружеството понесе във връзка със съдържание, използвано от съответния потребител, което нарушава чужди права върху съответната индустриалната и интелектуалната собственост.
 

Прекратяване и изменение

9.1.      4 АГРА има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно достъпа на бизнес потребител до AGRA, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите обичайни добри търговски практики.

9.2.      Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на 4 АГРА или прекратяване поддържането на уебсайта му.

9.3       Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9.4.     4 АГРА се задължава да уведоми потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от потребителя имейл адрес.

9.5.      Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, потребителят следва да уведоми 4 АГРА в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната точка. Правото по настоящата точка се прилага единствено доколкото с изменението на общите условия се предвиждат по-неблагоприятни такива за потребителя от действащите преди изменението такива. При упражняване правото си на отказ потребителят следва да посочи конкретните изменения, които предвиждат по-неблагоприятни условия за него.

9.6.     В случай че потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от потребителя без възражения
 

Приложимо право

10.       По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.